Buying a PA – Do WATTS Matter? | Buying a PA – Do WATTS Matter?